Vážení zákazníci, eshop aktuálne prebieha rekonštrukciou. Prosíme o trpezlivosť a pochopenie. Ďakujeme.

GDPR

Spoločnosť FREE TIME studio s.r.o. rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky sú potrebné niektoré osobné údaje zákazníkov. Tieto údaje budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom, na základe poskytnutého súhlasu. 

V súvislosti s ochranou osobných údajov zákazníkov platia nasledovné ustanovenia: 

I.
Základní ustanovení
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť FREE TIME studio, s. r. o., IČO: 502 74 287, so sídlom Hlavná ulica 151/60, 922 10 Trebatice (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
 • adresa: Hlavná ulica 151/60, 922 10  Trebatice
 • email: obchod@vysivkovo.sk
 • telefón: +421 915 878 974
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Mgr. Radovan Pagáč, telefón: +421 915 878 974, email: obchod@vysivkovo.sk.

 

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy, resp. objednávky zákazníka.

 

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy, resp. objednávky medzi Vami (zákazníkom) a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej (zákazníkovej) objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami (zákazníkom) a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

IV.
Doba uchovávania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami (zákazníkom) a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru, resp. služieb, resp. realizácii platieb na základe zmluvy, resp. prijatej objednávky, konkrétne ide o spoločnosti:
 1. Slovak Parcel Service, s. r. o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji, IČO:
 2. NEOSHIP, s. r. o., so sídlom Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo, IČO: 50286820.
 3. Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36631124.
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, konkrétne ide o spoločnosti:
 1. Shoptet s. r. o., so sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČO: 28935675.
 • zaisťujúce marketingové služby, konkrétne ide o spoločnosti:
 1. Heureka Group a. s., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 07822774.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.
 
VI.
Vaše práva
 1. Za podmienok stanovených v Zákone má zákazník:
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne zaslaním Odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto osobné údaje prevádzkovateľ okamžite zablokuje vo svojom informačnom systéme alebo zlikviduje.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v elektronickej podobe, najmä aplikovaním bezpečnostného SSL certifikátu, hesla do administračného rozhrania eshopového systému, používania zabezpečeného úložiska dát, pravidelnými zálohami systému.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.
Záverečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára zákazník potvrdzuje, že je oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2020.